Thông báo : Chúc ae thành viên kythuatphone.vn làm ăn phát đạt !
[14-04 09:23 AM] [X]vjnhmobjle: BUZZ!!!
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#