Thông báo : Cần ae iSeven chia sẻ thêm các pan bênh về iPhone để ae cùng tham khảo !
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#