Thông báo : Gieo nhân nào gặp quả ấy - Giúp người là giúp mình !!!
[19-09 10:41 AM] [X]TuanGSM_Mobile: BUZZ!!!
[19-09 09:31 AM] [X]tuananh83: BUZZ!!!
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#