Thông báo : Việt Nam vô địch !
[15-01 11:08 AM] [X]quanmobile2016: BUZZ!!!
[12-01 10:40 AM] [X]Tú Nguyễn apple: BUZZ!!!
[10-01 06:49 PM] [X]PhuThanh_mobile: BUZZ!!!
[10-01 02:44 PM] [X]tuananh83: BUZZ!!!
[08-01 02:38 PM] [X]Mr Hiệp - Fix Apple: BUZZ!!!
[08-01 11:48 AM] [X]Tú Nguyễn apple: BUZZ!!!
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#