Thông báo : Diễn đàn kythuatphone.vn sẽ ngừng hoạt động trong 10 ngày tới, mong ae thông cảm !
[15-09 09:19 PM] [X]PhuThanh_mobile:
#[X]PhuThanh_mobile đã xóa hết tin nhắn trên chatbox#